Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε τη Δευτέρα το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, που προβλέπει σύμφωνο συμβίωσης για τα ζευγάρια ομοφυλοφίλων. Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 14:00 λήγει η διαβούλευση.
Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μια συμφωνία δύο ενήλικων (ανεξαρτήτως φύλου), που ρυθμίζει τους όρους συμβίωσής τους, καταρτίζεται αυτοπροσώπως με  συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Τίθεται, δε, σε ισχύ από την κατάθεσή του στοΛηξιαρχείο του τόπου διαμονής τους και καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο.

Σύμφωνο διαβίωσης δεν μπορεί να συναφθεί:
– Σε περίπτωση γάμου ή συμφώνου διαβίωσης του ενός (ή και των δύο μερών)
– Σε περίπτωση συγγένειας των δύο μερών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, καθώς και μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα
– Μεταξύ κάποιου που υιοθέτησε και εκείνου που υιοθετήθηκε
Η παράβαση των όρων του συγκεκριμένου άρθρου, καθώς και η εικονικότητα του συμφώνου συνεπάγονται την ακύρωση του συμφώνου.
Επιπλέον, ένα σύμφωνο συμβίωσης, δεν συνεπάγεται και την αλλαγή επωνύμου. Ο καθένας μπορεί, εφόσον συγκατατίθεται ο άλλος, να χρησιμοποιεί στις κοινωνικές σχέσεις το επώνυμο του άλλου ή να το προσθέτει στο δικό του.
Στο θέμα των προσωπικών σχέσεων των δύο μερών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον παρόντα ή άλλο νόμο.
Στις μη προσωπικές σχέσεις μεταξύ τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο, εκτός αν τα μέρη τις ρυθμίσουν διαφορετικά κατά τη σύναψη του συμφώνου με βάση τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης.
Επιπλέον, τα δύο μέρη δεν μπορούν να παραιτηθούν από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα πριν από τη γέννησή της.
Τέλος, σχετικά με το κληρονομικό δικαίωμα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τους συζύγους.
Κατά την κατάρτιση του συμφώνου το κάθε μέρος μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του στη νόμιμη μοίρα.
Σχόλια