Μειωμένη παραγωγή και πωλήσεις καταγράφει εφέτος η ελληνική βιομηχανία ενδυμάτων, η οποία το 2013, σε συνθήκες επιβράδυνσης της παρατεταμένης τα τελευταία χρόνια πτώσης των παραγωγικών μεγεθών της, βελτίωσε σημαντικά την αποδοτικότητά της. Ο κλάδος κατέγραψε μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής του κατά το τρέχον έτος, ανά μήνα και συνολικά κατά το πεντάμηνο, έχει ως εξής: -11,0% τον Ιανουάριο (+19,9% τον ίδιο μήνα του 2013), -6,8% τον Φεβρουάριο (+18,5%), -7,6% τον Μάρτιο (-11,6%), -2,5% τον Απρίλιο (+0,2%), -11,9% τον Μάιο (+1,7%) και συνολικά -7,9% το πεντάμηνο (+3,9%).

Ο κλάδος της παραγωγής ενδυμάτων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 177 εταιρειών του, εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, βελτιωμένα κατά 35% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 54,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,8% των συνολικών εσόδων του (5,9% το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 2% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,9 εκατοστιαία μονάδα (27,1% το 2013, από 25,2% το 2012).

 

Σχόλια