Η βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, Νίκη Φούντα, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ζητώντας την ενημέρωση του κοινοβουλίου για το στάδιο που βρίσκεται η κατάρτιση χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας και ποια η πρόοδος της κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Σχετικά με  τις πρόσφατες δεν πλημμύρες στην Αττική η κ. Φούντα ζητάει να ενημερωθεί για τις  επόμενες ενέργειες του ΥΠΕΚΑ για την αποφυγή νέων τέτοιων θλιβερών καταστάσεων, καθώς και τι προτίθεται το Υπουργείο να πράξει για να υπάρξει απόδοση ευθυνών, όχι μόνο σε αυτούς που έχτισαν παράνομα πάνω στα ρέματα, αλλά και σε αυτούς που το επέτρεψαν.

____________________

προς τους κ. κ.  Υπουργό

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: «Χωροταξικός σχεδιασμός και θωράκιση απέναντι στις πλημμύρες – αναζήτηση ευθυνών»

Ο χωροταξικός σχεδιασμός και οι στρατηγικές επιλογές που αφορούν σε βασικούς κανόνες του, για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την καθημερινότητα των πολιτών, δεν αποτέλεσε ποτέ προτεραιότητα για την ελληνική Πολιτεία. Με μεγάλη συχνότητα γινόμαστε πια μάρτυρες έντονων πλημμυρικών φαινομένων σε αστικές περιοχές που καταστρέφουν περιουσίες ή και απειλούν ζωές -όπως συνέβη με τις πρόσφατες πλημμύρες στην Αττική ή στις μεγάλες πλημμύρες της Ρόδου και του Άργους το 2013 όπου θρηνήσαμε θύματα. Γνωρίζουμε καλά πως το φαινόμενο των αστικών πλημμύρων οφείλεται κατεξοχήν σε ανθρωπογενείς επεμβάσεις που έχουν συντελεστεί στις φυσικές κοίτες των ρεμάτων και αφορούν επικαλύψεις, επιχωματώσεις και οικοδόμηση της κοίτης, αποθέσεις απορριμμάτων, παράνομες αμμοληψίες κ.ά. Οφείλεται όμως και σε πολιτικές αποφάσεις και ενέργειες του επίσημου κράτους, όπως η συνήθης τακτική της ένταξης οικισμών σε Σχέδια Πόλης χωρίς να έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία οριοθέτησης υδατορεμάτων. Για μεγάλο διάστημα άλλωστε οι νομικές ασάφειες χρησιμοποιούνταν για την καταχρηστική νομιμοποίηση σαφώς αυθαίρετων επεμβάσεων.

Η φύση τώρα δυστυχώς εκδικείται.

Στον πρόσφατο νόμο 4258/2014 για τη «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» παρατηρούνται προβληματικά σημεία που είχαμε επισημάνει, με βασικότερο το ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος τα υδατορέματα πρέπει να προστατεύονται ως στοιχεία διά των οποίων συντελείται η απορροή πλεοναζόντων υδάτων και ως φυσικοί αεραγωγοί, ως οικοσυστήματα. Αυτό σημαίνει προστασία και διατήρηση στη φυσική, κατά δυνατόν, κατάσταση και εκτέλεση των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων: όχι εκτροπή, όχι επιχωμάτωση ή κάλυψη της κοίτης. Οι παραπάνω ενέργειες κάθε άλλο παρά αποκλείστηκαν. Επίσης, σε επίπεδο ελέγχου και σύμφωνης γνώμης του ΣτΕ, η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος κατ’ εξαίρεση προβλέπεται μόνο για οριοθετήσεις υδατορεμάτων εντός παραδοσιακών οικισμών και κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, ενώ σαφώς θα έπρεπε να αφορά και σε παραλιακές περιοχές, τουριστικούς τόπους, δάση, τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ευαίσθητα οικοσυστήματα, περιοχές ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και περιοχές υπαγόμενες σε ειδικό καθεστώς προστασίας -όπως προβλεπόταν στο αντίστοιχο άρθρο της διαβούλευσης του Νόμου.

Όσον αφορά στην πρόληψη, τα αντιπλημμυρικά έργα θα έπρεπε να εντάσσονται σε έναν αντιπλημμυρικό σχεδιασμό σε επίπεδο λεκάνης απορροής, όπως προτάσσεται και από την οδηγία πλαίσιο 2007/60/ΕΚ για τα Νερά, που αποτελεί το βασικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Η εφαρμογή της Οδηγίας προβλέπει τρία στάδια: α) την προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής των ποταμών και τον προσδιορισμό των περιοχών με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας, β) την εκπόνηση χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας -μέχρι τον Μάρτιο του 2014- γ) και στο τελευταίο στάδιο, μέχρι το 2015, την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας για τις περιοχές επικινδυνότητας. Τα σχέδια διαχείρισης πρέπει να εστιάζουν στην πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα.

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Θα γίνει αναθεώρηση συγκεκριμένων σημείων του νόμου 4258/2014 υπό το φως και των νέων πλημμυρών που δείχνει την αναγκαιότητα ενός πλαισίου που θα σέβεται τον υδρολογικό ρόλο των ρεμάτων;  Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε ως προς την κατάρτιση χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας όπου θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, εγκαταστάσεις, κλπ.) και οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί και υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 22 Μαρτίου 2014; Ποια η πρόοδος της κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας;
  • Βάσει και της πρόσφατης έγκρισης του ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας, ποιες οι επόμενες ενέργειες του ΥΠΕΚΑ για την αποφυγή νέων τέτοιων θλιβερών καταστάσεων στην Αττική; Τί προτίθεται το Υπουργείο να πράξει για να υπάρξει απόδοση ευθυνών, όχι μόνο σε αυτούς που έχτισαν παράνομα πάνω στα ρέματα, αλλά και σε αυτούς που το επέτρεψαν;

Η ερωτώσα βουλευτής

Νίκη Φούντα

 

Σχόλια