Παρέμεινε αρνητικός και τον Ιούλιο ο ρυθμός χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει το συνολικό ποσό ρευστότητας που μπορούν να αντλήσουν οι ελληνικές τράπεζες από τον νέο ευνοϊκό μηχανισμό LTRO. Και τούτο διότι με βάση τους κανόνες που έχουν τεθεί ρευστότητα που μπορούν να αντλήσουν οι τράπεζες προσδιορίζεται από το μέγεθος του ενεργητικού τους (συγκεκριμένα 7% του ενεργητικού ήτοι περίπου 10 δισ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες) προσαυξημένο κατά την καθαρή αύξηση των χορηγήσεων από τον Απρίλιο και εντεύθεν.

Όμως όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) τον Ιούλιο η χρηματοδότηση σημείωσε μείωση κατά 3,7% έναντι μειώσεως 3,5% που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο και 3,5% τον Μάιο. Συγκεκριμένα η καθαρή ροή χρηματοδότησης τον Ιούνιο ήταν αρνητική κατά 1,1 δισ. ευρώ.

 

Σχόλια