Τα κριτήρια, η διαδικασία καθώς και το χρονοδιάγραμμα επανελέγχου της μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου σε αορίστου θέτει η απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης,…